Про Банк
Керівництво
Структура власності Банку
Банки-кореспонденти
Членство в українських та міжнародних організаціях
Реквізити
Звітність
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Презентація Банку
Рейтинг
Інформація про емітента
Послуги
Новини та прес-релізи
Інформація про систему гарантування вкладів
Кар’єра
Захист персональних даних
Відділення Банку
Мережа банкоматів
Контактна інформація
Звернення громадян
Знай свої права


Visa offers Преміальні послуги і знижки Visa
Миттєвий переказ з картки на картку
communal Оплата комунальних послуг
Депозити корпоративним клієнтам
Депозити фізичним особам
Оренда індивідуальних сейфів

Партнери банку

SWIFT, Асоціація «УкрСВІФТ»
Державна іпотечна установа

Баланс

Публічне Акціонерне Товариство

"Міжнародний Інвестиційний Банк"

01015, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 34

Баланс

за ІІ квартал 2010 року

(тис. грн.)

Рядок
Найменування статті
На звітну дату поточного кварталу
На кінець попереднього фінансового року
1
2
3
4
  АКТИВИ

1

Грошові кошти та їх еквіваленти
265 376
128 292

2

Торгові цінні папери
-
-

3

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визначенням результату переоцінки у фінансових результатах
-
1 133

4

Кошти в інших банках, у тому числі:
19 330
31 622

4.1

В іноземній валюті
14 329
1 597

5

Резерви під знецінення коштів в інших банках
(3 118)
(127)

5.1

Резерви у відсотках до активу
16
-

6

Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі:
361 575
322 150

6.1

Кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі:
342 960
305 148

6.1.1

В іноземній валюті
217 437
167 075

6.2

Кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі:
18 615
17 002

6.2.1

В іноземній валюті
10 748
11 054

7

Резерви під знецінення кредитів
(7 268)
(4 922)

7.1

Резерви у відсотках до активу
2
2

8

Цінні папери в портфелі банку на продаж
6 186
5 861

9

Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж
-
-

9.1

Резерви у відсотках до активу
-
-

10

Цінні папери в портфелі банку до погашення
-
-

11

Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення
-
-

11.1

Резерви у відсотках до активу
-
-

12

Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії
-
-

13

Інвестиційна нерухомість
-
-

14

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток
30
-

15

Відстрочений податковий актив
-
-

16

Основні засоби та нематеріальні активи
5 755
5 420

17

Інші фінансові активи
66
34

18

Резерви під інші фінансові активи
(8)
(9)

18.1

Резерви у відсотках до активу
12
28

19

Інші активи
366
246

20

Резерви під інші активи
(4)
(1)

20.1

Резерви у відсотках до активу
1
-

21

Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття
-
-

22

Резерви під зменшення корисності інвестицій в асоційовані й дочірні компанії, що утримуються з метою продажу
-
-

22.1

Резерви у відсотках до активу
-
-

23

Усього активів, у тому числі:
648 286
489 699

23.1

В іноземній валюті
439 950
267 101
  ЗОБОВ`ЯЗАННЯ

24

Кошти банків, у тому числі:
15 955
71 609

24.1

В іноземній валюті
1
24 609

25

Кошти юридичних осіб, у тому числі:
339 497
171 366

25.1

В іноземній валюті
248 918
87 016

25.2

Кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі:
154 033
140 246

25.2.1

В іноземній валюті
86 334
62 866

26

Кошти фізичних осіб, у тому числі:
183 448
136 783

26.1

В іноземній валюті
151 972
121 851

26.2

Кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі:
20 135
8 123

26.2.1

В іноземній валюті
4 102
2 498

27

Боргові цінні папери, емітовані банком, у тому числі:
91
-

27.1

В іноземній валюті
91
-

28

Інші залучені кошти
-
-

29

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток
-
193

30

Відстрочені податкові зобов'язання
192
192

31

Резерви за зобов'язаннями
6
1

32

Інші фінансові зобов'язання
348
809

33

Інші зобов'язання
485
559

34

Субординований борг
31 984
32 311

35

Зобов'язання, що пов'язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу, чи групами вибуття
-
-

36

Усього зобов`язань, у тому числі:
572 006
413 823

36.1

В іноземній валюті
432 970
265 788
  ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

37

Статутний капітал
75 750
75 750

38

Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)
-
-

39

Емісійні різниці
-
-

40

Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку
127
-

41

Резерви переоцінки необоротних активів, у тому числі:
-
-

41.1

Резерви переоцінки нерухомості
-
-

41.2

Резерви переоцінки нематеріальних активів
-
-

42

Резерви переоцінки цінних паперів
96
-

43

Резерви переоцінки за операціями хеджування
-
-

44

Прибуток/Збиток минулих років
-
(2 364)

45

Прибуток/Збиток поточного року
307
2 490

46

Усього власного капіталу
76 280
75 876

47

Усього пасивів
648 286
489 699

" 14 " липня 2010 року
Голова Правління          К.А. Людвик
Колісник Р.А.
Тел. 3517906
Головний бухгалтер      Р.А. Колісник
 

Служба підтримки платіжних карток і грошових переказів АТ «МІБ»
Тел.:     0 44 351 79 59
0 44 364 74 99
Email:   cardsbusiness@ii-bank.com.ua

Курси обміну валют в касах Головного банку станом на:
09:00 годин 13.10.2021
  Валюта   купівля     продаж  
  USD 26,290 26,420
  EUR 30,300 30,700
  GBP 35,300 36,200
  CHF 27,400 28,700
  RUR 0,300 0,390
  НБУ
  USD 26,3490
  EUR 30,4265
  GBP 35,8939
  CHF 28,3460
  RUR 0,3666
Динаміка Архів

[+] Курси продажу банкiвських металiв