О Банке
Руководство
Структура собственности Банка
Банки-корреспонденты
Членство в украинских и международных организациях
Реквизиты
Отчетность
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Презентация Банка
Рейтинг
Информация об эмитенте
Услуги
Новости и пресс-релизы
Информация о системе гарантирования вкладов
Карьера
Защита персональных данных
Отделения Банка
Сеть банкоматов
Контактная информация
Обращение граждан
Знай свои права


Visa offers Премиальные услуги и скидки Visa
Мгновенный перевод с карты на карту
communal Оплата коммунальных услуг
Депозиты корпоративным клиентам
Депозиты физическим лицам
Аренда индивидуальных сейфов

Партнеры банка

S.W.I.F.T., Ассоциация «УкрСВІФТ»
Государственное ипотечное учреждение

Баланс

Відкрите Акціонерне Товариство

"Міжнародний Інвестиційний Банк"

01015, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 34

Баланс

за ІІІ квартал 2009 року

(тис. грн.)

Рядок
Найменування статті
На звітну дату поточного кварталу
На кінець попереднього фінансового року
1
2
3
4
  АКТИВИ

1

Грошові кошти та їх еквіваленти
215 498
5 416

2

Торгові цінні папери
10 701
-

3

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визначенням результату переоцінки у фінансових результатах
2 316
-

4

Кошти в інших банках, у тому числі:
1 602
22 805

4.1

В іноземній валюті
1 602
19 599

5

Резерви під знецінення коштів в інших банках
(24)
(858)

5.1

Резерви у відсотках до активу
2
4

6

Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі:
256 724
54 617

6.1

Кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі:
239 852
37 406

6.1.1

В іноземній валюті
124 122
-

6.2

Кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі:
16 872
17 212

6.2.1

В іноземній валюті
9 669
8 749

7

Резерви під знецінення кредитів
(4272)
(122)

7.1

Резерви у відсотках до активу
2
0

8

Цінні папери в портфелі банку на продаж
8 359
17 358

9

Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж
-
-

9.1

Резерви у відсотках до активу
-
-

10

Цінні папери в портфелі банку до погашення
-
-

11

Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення
-
-

11.1

Резерви у відсотках до активу
-
-

12

Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії
-
-

13

Інвестиційна нерухомість
-
-

14

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток
-
-

15

Відстрочений податковий актив
1 097
1 097

16

Основні засоби та нематеріальні активи
5 531
4 943

17

Інші фінансові активи
22
-

18

Резерви під інші фінансові активи
-
-

18.1

Резерви у відсотках до активу
-
-

19

Інші активи
173
278

20

Резерви під інші активи
(10)
(18)

20.1

Резерви у відсотках до активу
6
7

21

Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття
-
-

22

Резерви під зменшення корисності інвестицій в асоційовані і дочірні компанії, що утримуються з метою продажу
-
-

22.1

Резерви у відсотках до активу
-
-

23

Усього активів, у тому числі:
497 717
105 516

23.1

В іноземній валюті
275 753
31 003
  ЗОБОВ`ЯЗАННЯ

24

Кошти банків, у тому числі:
53 064
17 745

24.1

В іноземній валюті
5 829
15 744

25

Кошти юридичних осіб, у тому числі:
222 294
6 018

25.1

В іноземній валюті
128 945
-

25.2

Кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі:
182 578
104

25.2.1

В іноземній валюті
115 830
-

26

Кошти фізичних осіб, у тому числі:
113 713
8 839

26.1

В іноземній валюті
105 564
6 305

26.2

Кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі:
7 214
3 649

26.2.1

В іноземній валюті
3 334
2 368

27

Боргові цінні папери, емітовані банком, у тому числі:
-
-

27.1

В іноземній валюті
-
-

28

Інші залучені кошти
-
-

29

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток
-
-

30

Відстрочені податкові зобов'язання
-
-

31

Резерви за зобов'язаннями
27
166

32

Інші фінансові зобов'язання
1 028
192

33

Інші зобов'язання
328
406

34

Субординований борг
32 400
-

35

Зобов'язання, що пов'язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу, чи групами вибуття
-
-

36

Усього зобов`язань, у тому числі:
422 854
33 366

36.1

В іноземній валюті
272 742
22 050
  ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

37

Статутний капітал
75 750
75 750

38

Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)
-
-

39

Емісійні різниці
-
-

40

Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку
-
-

41

Резерви переоцінки необоротних активів, у тому числі:
-
-

41.1

Резерви переоцінки нерухомості
-
-

41.2

Резерви переоцінки нематеріальних активів
-
-

42

Резерви переоцінки цінних паперів
412
(1 236)

43

Резерви переоцінки за операціями хеджування
-
-

44

Прибуток/Збиток минулих років
(2 364)
-

45

Прибуток/Збиток поточного року
1 065
(2 364)

46

Усього власного капіталу
74 863
72 150

47

Усього пасивів
497 717
105 516

" 30 " жовтня 2009 року
Голова Правління          К.А. Людвик
Колісник Р.А.
Тел. 3517906
Головний бухгалтер      Р.А. Колісник
 

Служба поддержки платежных карточек и денежных переводов АО «МИБ»
Тел.:     0 44 351 79 59
0 44 364 74 99
Email:   cardsbusiness@ii-bank.com.ua

Курсы обмена валют в кассах Главного банка по состоянию на:
09:00 часов 17.09.2021
  Валюта   покупка     продажа  
  USD 26,600 26,800
  EUR 31,250 31,700
  GBP 36,300 37,200
  CHF 28,300 29,200
  RUR 0,300 0,390
  НБУ
  USD 26,6672
  EUR 31,3700
  GBP 36,8674
  CHF 28,8154
  RUR 0,3681
Динамика Архив

[+] Курсы продажи банковских металлов