О Банке
Руководство
Структура собственности Банка
Банки-корреспонденты
Членство в украинских и международных организациях
Реквизиты
Отчетность
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Презентация Банка
Рейтинг
Информация об эмитенте
Услуги
Новости и пресс-релизы
Информация о системе гарантирования вкладов
Карьера
Защита персональных данных
Отделения Банка
Сеть банкоматов
Контактная информация
Обращение граждан
Знай свои права


Visa offers Премиальные услуги и скидки Visa
Мгновенный перевод с карты на карту
communal Оплата коммунальных услуг
Депозиты корпоративным клиентам
Депозиты физическим лицам
Аренда индивидуальных сейфов

Партнеры банка

S.W.I.F.T., Ассоциация «УкрСВІФТ»
Государственное ипотечное учреждение

Баланс

Відкрите Акціонерне Товариство

"Міжнародний Інвестиційний Банк"

01015, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 34

Баланс

за ІІ квартал 2009 року

(тис. грн.)

Рядок
Найменування статті
На звітну дату поточного кварталу
На кінець попереднього фінансового року
1
2
3
4
  АКТИВИ

1

Грошові кошти та їх еквіваленти
67 710
5 416

2

Торгові цінні папери
-
-

3

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визначенням результату переоцінки у фінансових результатах
2 093
-

4

Кошти в інших банках, у тому числі:
6 105
22 805

4.1

В іноземній валюті
-
19 599

5

Резерви під знецінення коштів в інших банках
-
(858)

5.1

Резерви у відсотках до активу
-
4

6

Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі:
259 597
54 617

6.1

Кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі:
242 976
37 406

6.1.1

В іноземній валюті
108 578
-

6.2

Кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі:
16 621
17 212

6.2.1

В іноземній валюті
9 613
8 749

7

Резерви під знецінення кредитів
(1 823)
(122)

7.1

Резерви у відсотках до активу
1
-

8

Цінні папери в портфелі банку на продаж
84 812
17 358

9

Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж
-
-

9.1

Резерви у відсотках до активу
-
-

10

Цінні папери в портфелі банку до погашення
-
-

11

Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення
-
-

11.1

Резерви у відсотках до активу
-
-

12

Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії
-
-

13

Інвестиційна нерухомість
-
-

14

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток
7
-

15

Відстрочений податковий актив
1 097
1 097

16

Основні засоби та нематеріальні активи
5 455
4 943

17

Інші фінансові активи
5 224
-

18

Резерви під інші фінансові активи
-
-

18.1

Резерви у відсотках до активу
-
-

19

Інші активи
265
278

20

Резерви під інші активи
(21)
(18)

20.1

Резерви у відсотках до активу
8
7

21

Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття
-
-

22

Резерви під зменшення корисності інвестицій в асоційовані і дочірні компанії, що утримуються з метою продажу
-
-

22.1

Резерви у відсотках до активу
-
-

23

Усього активів, у тому числі:
430 521
105 516

23.1

В іноземній валюті
162 680
31 003
  ЗОБОВ`ЯЗАННЯ

24

Кошти банків, у тому числі:
53 107
17 745

24.1

В іноземній валюті
6 104
15 744

25

Кошти юридичних осіб, у тому числі:
172 945
6 018

25.1

В іноземній валюті
38 448
-

25.2

Кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі:
43 096
104

25.2.1

В іноземній валюті
25 961
-

26

Кошти фізичних осіб, у тому числі:
96 620
8 839

26.1

В іноземній валюті
84 686
6 305

26.2

Кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі:
7 325
3 649

26.2.1

В іноземній валюті
2 228
2 368

27

Боргові цінні папери, емітовані банком, у тому числі:
-
-

27.1

В іноземній валюті
-
-

28

Інші залучені кошти
-
-

29

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток
-
-

30

Відстрочені податкові зобов'язання
-
-

31

Резерви за зобов'язаннями
140
166

32

Інші фінансові зобов'язання
3 898
192

33

Інші зобов'язання
414
406

34

Субординований борг
30 865
-

35

Зобов'язання, що пов'язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу, чи групами вибуття
-
-

36

Усього зобов`язань, у тому числі:
357 989
33 366

36.1

В іноземній валюті
160 112
22 050
  ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

37

Статутний капітал
75 750
75 750

38

Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)
-
-

39

Емісійні різниці
-
-

40

Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку
-
-

41

Резерви переоцінки необоротних активів, у тому числі:
-
-

41.1

Резерви переоцінки нерухомості
-
-

41.2

Резерви переоцінки нематеріальних активів
-
-

42

Резерви переоцінки цінних паперів
(1 387)
(1 236)

43

Резерви переоцінки за операціями хеджування
-
-

44

Прибуток/Збиток минулих років
(2 364)
-

45

Прибуток/Збиток поточного року
533
(2 364)

46

Усього власного капіталу
72 532
72 150

47

Усього пасивів
430 521
105 516

" 15 " липня 2009 року
Голова Правління          К.А. Людвик
Колісник Р.А.
Тел. 3517906
Головний бухгалтер      Р.А. Колісник
 

Служба поддержки платежных карточек и денежных переводов АО «МИБ»
Тел.:     0 44 351 79 59
0 44 364 74 99
Email:   cardsbusiness@ii-bank.com.ua

Курсы обмена валют в кассах Главного банка по состоянию на:
09:00 часов 17.09.2021
  Валюта   покупка     продажа  
  USD 26,600 26,800
  EUR 31,250 31,700
  GBP 36,300 37,200
  CHF 28,300 29,200
  RUR 0,300 0,390
  НБУ
  USD 26,6672
  EUR 31,3700
  GBP 36,8674
  CHF 28,8154
  RUR 0,3681
Динамика Архив

[+] Курсы продажи банковских металлов