О Банке
Руководство
Структура собственности Банка
Банки-корреспонденты
Членство в украинских и международных организациях
Реквизиты
Отчетность
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Презентация Банка
Рейтинг
Информация об эмитенте
Услуги
Новости и пресс-релизы
Информация о системе гарантирования вкладов
Карьера
Защита персональных данных
Отделения Банка
Сеть банкоматов
Контактная информация
Обращение граждан
Знай свои права


Visa offers Премиальные услуги и скидки Visa
Мгновенный перевод с карты на карту
communal Оплата коммунальных услуг
Депозиты корпоративным клиентам
Депозиты физическим лицам
Аренда индивидуальных сейфов

Партнеры банка

S.W.I.F.T., Ассоциация «УкрСВІФТ»
Государственное ипотечное учреждение

Отчет о движении денежных средств

Звіт про рух грошових коштів за 2008 рік

Рядок Найменування статті
Примітки
Звітний рік
Попередній рік
   Грошові кошти від операційної діяльності: 
Чистий прибуток/(збиток) за рік    
( 2 364  )
                      
-   
   Коригування для приведення суми чистого прибутку/(збитку) до суми грошових надходжень від операцій: 
                      
-   
Амортизація    
               
695 
                      
-   
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за активами    
            
1 164 
                      
-   
Нараховані доходи    
(  283  )
                      
-   
Нараховані витрати    
                 
77 
                      
-   
Торговельний результат    
(  137  )
                      
-   
Нарахований та відстрочений податок    
(  719  )
                      
-   
Прибуток/(збиток) від продажу інвестицій    
                 
-   
                      
-   
Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії    
                 
-   
                      
-   
10  Амортизація дисконту і премії фінансових інструментів    
(  348  )
                      
-   
11  Інший рух коштів, що не є грошовим    
               
393 
                      
-   
12  Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни операційних активів та зобов'язань    
( 1 522  )
                      
-   
    
13  Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними паперами    
                 
37 
                      
-   
14  Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами, що відображаються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки    
                 
-   
                      
-   
15  Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших банках    
( 22 793  )
                      
-   
16  Чистий (приріст)/зниження за кредитами та заборгованістю клієнтам    
( 54 350  )
                      
-   
17  Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами    
                 
-   
                      
-   
18  Чистий (приріст)/зниження за іншими активами    
(  240  )
                      
-   
19  Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків    
          
17 740 
                      
-   
20  Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів    
          
14 785 
                      
-   
21  Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними паперами, що емітовані банком    
                 
-   
                      
-   
22  Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими зобов'язаннями    
                 
-   
                      
-   
23  Чистий (приріст)/зниження за резервами під зобов'язання та відрахування та інші зобов'язання    
               
403 
                      
-   
24  Чисті грошові кошти, що отримані від операційної діяльності/ (використані в операційній діяльності)    
( 44 418  )
                      
-   
    
25  Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 
7, 17 
( 50 643  )
                      
-   
26  Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж 
7, 17 
          
31 888 
                      
-   
27  Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 
                 
-   
                      
-   
28  Дохід від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення 
                 
-   
                      
-   
29  Придбання основних засобів 
14 
( 4 923  )
                      
-   
30  Дохід від реалізації основних засобів 
                 
-   
                      
-   
31  Дивіденди отримані 
                 
-   
                      
-   
32  Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів 
                 
-   
                      
-   
33  Дохід від реалізації дочірньої компанії за мінусом виплачених грошових коштів 
                 
-   
                      
-   
34  Придбання асоційованих компаній 
                 
-   
                      
-   
35  Дохід від реалізації асоційованих компаній 
                 
-   
                      
-   
36  Придбання інвестиційної нерухомості 
                 
-   
                      
-   
37  Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості 
                 
-   
                      
-   
38  Придбання нематеріальних активів 
14 
(  716  )
                      
-   
39  Дохід від вибуття нематеріальних активів 
                 
-   
                      
-   
40  Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної діяльності/(використані в інвестиційній діяльності)    
( 24 394  )
                      
-   
   Грошові кошти від фінансової діяльності: 
41  Отримані інші залучені кошти 
                 
-   
                      
-   
42  Повернення інших залучених коштів 
                 
-   
                      
-   
43  Отримання субординованого боргу 
                 
-   
                      
-   
44  Погашення субординованого боргу 
                 
-   
                      
-   
45  Емісія звичайних акцій 
15
          
75 750 
                      
-   
46  Емісія привілейованих акцій 
                 
-   
                      
-   
47  Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій 
                 
-   
                      
-   
48  Викуп власних акцій 
                 
-   
                      
-   
49  Продаж власних акцій 
                 
-   
                      
-   
50  Дивіденди виплачені 
                 
-   
                      
-   
51  Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів 
                 
-   
                      
-   
52  Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової діяльності/ (використані у фінансовій діяльності)    
          
75 750 
                      
-   
53  Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти    
    
                      
-   
54  Чистий приплив (відплив) грошових коштів та їх еквівалентів    
            
5 416 
                      
-   
55  Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року    
                 
-   
                      
-   
56  Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року 
4
            
5 416 
                      
-    

Служба поддержки платежных карточек и денежных переводов АО «МИБ»
Тел.:     0 44 351 79 59
0 44 364 74 99
Email:   cardsbusiness@ii-bank.com.ua

Курсы обмена валют в кассах Главного банка по состоянию на:
09:00 часов 06.12.2021
  Валюта   покупка     продажа  
  USD 27,300 27,470
  EUR 30,550 31,200
  GBP 34,800 36,600
  CHF 27,700 30,100
  RUR 0,300 0,390
  НБУ
  USD 27,2981
  EUR 30,8277
  GBP 36,2464
  CHF 29,6751
  RUR 0,3713
Динамика Архив

[+] Курсы продажи банковских металлов