О Банке
Руководство
Структура собственности Банка
Банки-корреспонденты
Членство в украинских и международных организациях
Реквизиты
Отчетность
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Презентация Банка
Рейтинг
Информация об эмитенте
Услуги
Новости и пресс-релизы
Информация о системе гарантирования вкладов
Карьера
Защита персональных данных
Отделения Банка
Сеть банкоматов
Контактная информация
Обращение граждан
Знай свои права


Visa offers Премиальные услуги и скидки Visa
Мгновенный перевод с карты на карту
communal Оплата коммунальных услуг
Депозиты корпоративным клиентам
Депозиты физическим лицам
Аренда индивидуальных сейфов

Партнеры банка

S.W.I.F.T., Ассоциация «УкрСВІФТ»
Государственное ипотечное учреждение

Баланс

Баланс на 31 грудня 2008 року

Рядок
Найменування статті
Примітки
Звітний рік
Попередній рік
   АКТИВИ 
Грошові кошти та їх еквіваленти 
5 416
-
Торгові цінні папери 
  
-
  
-
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 
  
-
-
Кошти в інших банках 
5
21 947
  
-
Кредити та заборгованість клієнтів 
6
54 495
-
Цінні папери в портфелі банку на продаж 
7
17 358
-
Цінні папери в портфелі банку до погашення 
-
  
-
Інвестиції в асоційовані компанії  
 
-
 
-
Інвестиційна нерухомість 
  
-
 
-
10  Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток     
  
-
  
-
11  Відстрочений податковий актив 
21
1 097
  
-
12  Гудвіл 
-
  
-
13  Основні засоби та нематеріальні активи 
8
4 943
 
-
14  Інші фінансові активи 
 
-
  
-
15  Інші активи 
9
260
 
-
16  Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття 
 
-
 
-
17  Усього активів 
  
105 516
 -
   ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 
18  Кошти банків 
10
17 745
  
-
19  Кошти клієнтів 
11
14 857
  
-
20  Боргові цінні папери, емітовані банком 
-
-
21  Інші залучені кошти 
-
 
-
22  Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток    
-
  
-
23  Відстрочені податкові зобов'язання    
  
-
  
-
24  Резерви за зобов'язаннями 
12
166
 
-
25  Інші фінансові зобов'язання 
13
192
 
-
26  Інші зобов'язання 
14
406
 
-
27  Субординований борг 
 
-
 
-
28  Зобов'язання, що пов'язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу (чи групами вибуття) 
  
-
-
29  Усього зобов'язань  
  
33 366
 -
   ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 
30  Статутний капітал  
15
75 750
  
-
31  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)    
( 2 364  )
 
-
32  Резервні та інші фонди банку 
16
( 1 236  )
  
-
33  Чисті активи, що належать акціонерам (учасникам) банку    
-
-
34  Частка меншості     
-
  
-
35  Усього власного капіталу та частка меншості    
72 150
 
-
36  Усього пасивів  
  
105 516
 -
Голова Правління       Врід Герд
Головний бухгалтер   Васильєва Тетяна Юріївна
 

Служба поддержки платежных карточек и денежных переводов АО «МИБ»
Тел.:     0 44 351 79 59
0 44 364 74 99
Email:   cardsbusiness@ii-bank.com.ua

Курсы обмена валют в кассах Главного банка по состоянию на:
09:00 часов 06.12.2021
  Валюта   покупка     продажа  
  USD 27,300 27,470
  EUR 30,550 31,200
  GBP 34,800 36,600
  CHF 27,700 30,100
  RUR 0,300 0,390
  НБУ
  USD 27,2981
  EUR 30,8277
  GBP 36,2464
  CHF 29,6751
  RUR 0,3713
Динамика Архив

[+] Курсы продажи банковских металлов