О Банке
Руководство
Структура собственности Банка
Банки-корреспонденты
Членство в украинских и международных организациях
Реквизиты
Отчетность
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Презентация Банка
Рейтинг
Информация об эмитенте
Услуги
Новости и пресс-релизы
Информация о системе гарантирования вкладов
Карьера
Защита персональных данных
Отделения Банка
Сеть банкоматов
Контактная информация
Обращение граждан
Знай свои права


Visa offers Премиальные услуги и скидки Visa
Мгновенный перевод с карты на карту
communal Оплата коммунальных услуг
Депозиты корпоративным клиентам
Депозиты физическим лицам
Аренда индивидуальных сейфов

Партнеры банка

S.W.I.F.T., Ассоциация «УкрСВІФТ»
Государственное ипотечное учреждение

Отчетность

Баланс за другий квартал 2008 року

Рядок
Найменування статті
На звітну дату поточного кварталу
На кінець попереднього фінансового року
  АКТИВИ

1

Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку
558
-

2

Цінні папери, що рефінансуються Національним банком України
-
-

2.1.

Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України
-
-

2.2.

Резерви у відсотках до активу
0
0

3

Кошти в інших банках
79 077
-

3.1.

Резерви під заборгованість інших банків
(1 181)
-

3.2.

Резерви у відсотках до активу
1
0

4

Цінні папери в торговому портфелі банку
-
-

5

Цінні папери в портфелі банку на продаж
2 919
-

5.1.

Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж
-
-

5.2.

Резерви у відсотках до активу
0
0

6

Кредити, що надані:
2 126
-

6.1.

Юридичним особам
-
-

6.2.

Фізичним особам
2 126
-

6.3.

Резерви під заборгованість за кредитами
(3)
-

6.4.

Резерви у відсотках до активу
0
0

7

Цінні папери, що утримуються до погашення
-
-

7.1.

Резерви під знецінення цінних паперів, що утримуються до погашення
-
-

7.2.

Резерви у відсотках до активу
0
0

8

Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії
-
-

9

Основні засоби
3 730
-

10

Нематеріальні активи
668
-

11

Нараховані доходи до отримання:
483
-

11.1.

У тому числі прострочені нараховані доходи
-
-

11.2.

У тому числі сумнівні нараховані доходи
-
-

11.3.

Резерви під заборгованість за нарахованими доходами
-
-

11.4.

Резерви у відсотках до активу
0
0

12

Відстрочений податковий актив
-
-

13

Інші активи
217
-

13.1.

Резерви під інші активи
(1)
-

13.2.

Резерви у відсотках до активу
1
0

14

Довгострокові активи, призначені для продажу
-
-

14.1.

Резерви під зменшення корисності інвестицій в асоційовані і дочірні компанії, що утримуються з метою продажу
-
-

14.2.

Резерви у відсотках до активу
0
0

15

Усього активів
88 593
0
  ЗОБОВ`ЯЗАННЯ

16

Кошти банків
12 122
-

17

Кошти юридичних осіб
-
-

18

Кошти фізичних осіб
2 772
-

19

Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком
-
-

20

Боргові цінні папери, емітовані банком
-
-

21

Нараховані витрати, що мають бути сплачені
15
-

22

Відстрочені податкові зобов'язання
-
-

23

Інші зобов'язання
1 197
-

24

Усього зобов`язань
16 106
-
  ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

25

Статутний капітал
75 750
-

26

Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)
-
-

27

Емісійні різниці
-
-

28

Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку
-
-

29

Резерви переоцінки основних засобів, у тому числі:
-
-

29.1.

Резерви переоцінки нерухомості
-
-

29.2.

Резерви переоцінки нематеріальних активів
-
-

30

Резерви переоцінки цінних паперів
17
-

31

Прибуток/Збиток минулих років
-
-

32

Прибуток/Збиток поточного року
(3 280)
-

33

Усього власного капіталу
72 487
-

34

Усього пасивів
88 593
-

Голова Правління       Врід Герд
Головний бухгалтер   Васильєва Тетяна Юріївна
 

Служба поддержки платежных карточек и денежных переводов АО «МИБ»
Тел.:     0 44 351 79 59
0 44 364 74 99
Email:   cardsbusiness@ii-bank.com.ua

Курсы обмена валют в кассах Главного банка по состоянию на:
09:00 часов 06.12.2021
  Валюта   покупка     продажа  
  USD 27,300 27,470
  EUR 30,550 31,200
  GBP 34,800 36,600
  CHF 27,700 30,100
  RUR 0,300 0,390
  НБУ
  USD 27,2981
  EUR 30,8277
  GBP 36,2464
  CHF 29,6751
  RUR 0,3713
Динамика Архив

[+] Курсы продажи банковских металлов