Про Банк
Керівництво
Структура власності Банку
Банки-кореспонденти
Членство в українських та міжнародних організаціях
Реквізити
Звітність
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Презентація Банку
Рейтинг
Інформація про емітента
Послуги
Новини та прес-релізи
Інформація про систему гарантування вкладів
Кар’єра
Відділення Банку
Мережа банкоматів
Контактна інформація


Visa offers Преміальні послуги і знижки Visa
Миттєвий переказ з картки на картку
communal Оплата комунальних послуг
Депозити корпоративним клієнтам
Депозити фізичним особам
Оренда індивідуальних сейфів

Партнери банку

SWIFT, Асоціація «УкрСВІФТ»
Державна іпотечна установа

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"


Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід

(Звіт про фінансові результати)

за ІІІ квартал 2015 року

(тис. грн.)

Найменування статті
Звітний період
Попередній період
за поточний квартал
за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року
за відповідний квартал попереднього року
за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року
1
2
3
4
5
Процентні доходи
109524
304206
63185
169322
Процентні витрати
(62303)
(181473)
(34599)
(95164)
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)
47221
122733
28586
74158
Комісійні доходи
15191
74844
14428
27996
Комісійні витрати
(2528)
(6790)
(3486)
(5949)
Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку
3344
5131
1575
(5427)
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості
-
-
-
-
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки
-
24
591
(29357)
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж
(52)
(52)
-
-
Результат від операцій з іноземною валютою
8200
(4337)
9881
4107
Результат від переоцінки іноземної валюти
1972
18719
107
51721
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості
-
-
-
-
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова
-
-
-
-
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова
-
-
-
-
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках1
(42781)
(110083)
(23970)
(52284)
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів
(89)
(8891)
(348)
(358)
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж
-
-
-
-
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення
-
-
-
-
Відрахування до резервів за зобов'язаннями
(474)
(720)
(7)
(65)
Інші операційні доходи
780
1798
372
15216
Адміністративні та інші операційні витрати
(24715)
(73257)
(23998)
(66410)
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній
-
-
-
-
Прибуток/(збиток) до оподаткування
6069
19119
3731
13348
Витрати на податок на прибуток
(840)
(3445)
(550)
(2620)
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває
5229
15674
3181
10728
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
-
-
-
-
Прибуток/(збиток)
5229
15674
3181
10728
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж
-
-
-
-
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів
-
-
-
-
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків
-
-
-
-
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії
-
-
-
-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом
-
-
-
-
Інший сукупний дохід після оподаткування
-
-
-
-
Усього сукупного доходу
5229
15674
3181
10728
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:
-
-
-
-
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.
57,62
172,72
35,05
118,21
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.
57,62
172,72
35,05
118,21
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:
-
-
-
-
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.
-
-
-
-
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.
-
-
-
-
Прибуток/(збиток) на акцію за квартал:
-
-
-
-
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.
57,62
172,72
35,05
118,21
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.
57,62
172,72
35,05
118,21
1 дані показників поточного періоду відкориговано відповідно до вимог МСФЗ

Затверджено до випуску та підписано


" 15 " жовтня 2015 року
Голова Правління              Людвик К.А.
Гальчевська Л.Д.
Тел. 351 79 09
Головний бухгалтер          Швецова С.М.
 

Служба підтримки платіжних карток і грошових переказів АТ «МІБ»
Тел.:     0 44 351 79 59
0 44 364 74 99
Email:   cardsbusiness@ii-bank.com.ua

Курси обміну валют в касах Головного банку станом на:
09:00 годин 09.07.2020
  Валюта   купівля     продаж  
  USD 26,850 27,050
  EUR 30,100 30,700
  GBP 32,800 34,150
  CHF 26,800 28,850
  RUR 0,310 0,390
  НБУ
  USD 26,9514
  EUR 30,4295
  GBP 33,8321
  CHF 28,6321
  RUR 0,3783
Динаміка Архів

[+] Курси продажу банкiвських металiв