Про Банк
Керівництво
Структура власності Банку
Банки-кореспонденти
Членство в українських та міжнародних організаціях
Реквізити
Звітність
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Презентація Банку
Рейтинг
Інформація про емітента
Послуги
Новини та прес-релізи
Інформація про систему гарантування вкладів
Кар’єра
Захист персональних даних
Відділення Банку
Мережа банкоматів
Контактна інформація
Звернення громадян


Visa offers Преміальні послуги і знижки Visa
Миттєвий переказ з картки на картку
communal Оплата комунальних послуг
Депозити корпоративним клієнтам
Депозити фізичним особам
Оренда індивідуальних сейфів

Партнери банку

SWIFT, Асоціація «УкрСВІФТ»
Державна іпотечна установа

Звіт про фінансовий стан (Баланс)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"


Звіт про фінансовий стан (Баланс)

за ІІІ квартал 2015 року

(тис. грн.)

Найменування статті
Звітний період
Попередній період
1
2
3
АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти
1791032
1115508
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку
-
-
Торгові цінні папери
47410
20784
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток
-
5905
Кошти в інших банках, у т. ч.:
21877
167280
в іноземній валюті
16757
45013
резерви під знецінення коштів в інших банках
(1367)
(8208)
Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.:
2123970
1728624
кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.:
2089521
1697642
в іноземній валюті
1591607
1208759
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів
(244254)
(118920)
кредити та заборгованість фізичних осіб, у т. ч.:
34449
30982
в іноземній валюті
1095
891
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів
(5377)
(4930)
Цінні папери в портфелі банку на продаж, у т. ч.:
51796
-
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж
-
-
Цінні папери в портфелі банку до погашення, у т. ч.:
531659
90030
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення
-
-
Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії
5822
-
Інвестиційна нерухомість
4004
4081
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток
4246
-
Відстрочений податковий актив
1021
964
Основні засоби та нематеріальні активи
15281
13703
Інші фінансові активи, у т. ч.:
80537
7720
резерви під інші фінансові активи
(9060)
(8945)
Інші активи, у т. ч.:
3688
3699
резерви під інші активи
(58)
(32)
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття
58638
58638
Усього активів, у т. ч.:
4740981
3216936
в іноземній валюті
3264832
2061633
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків, у т. ч.:
8733
10010
в іноземній валюті
8733
8
Кошти клієнтів, у т. ч.:
4337908
2851526
кошти юридичних осіб, у т. ч.:
3040316
1633052
в іноземній валюті
1971381
1088125
кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.:
984106
1000745
в іноземній валюті
613820
728629
кошти фізичних осіб, у т. ч.:
1297592
1218474
в іноземній валюті
1126079
830833
кошти фізичних осіб на вимогу, у т. ч.:
566581
401768
в іноземній валюті
517382
187204
Боргові цінні папери, емітовані банком, у т. ч.:
-
-
в іноземній валюті
-
-
Інші залучені кошти
-
-
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток
3451
3225
Відстрочені податкові зобов'язання
-
-
Резерви за зобов'язаннями
836
116
Інші фінансові зобов'язання
6052
7932
Інші зобов'язання
10094
10115
Субординований борг
218896
194733
Зобов'язання групи вибуття
-
-
Усього зобов'язань, у т. ч.:
4585970
3077657
в іноземній валюті
3326082
2114574
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал
136307
121424
Емісійні різниці
-
-
Незареєстровані внески до статутного капіталу
-
-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
16170
16106
Резервні та інші фонди банку
2534
1749
Резерви переоцінки
-
-
Усього власного капіталу
155011
139279
Усього зобов'язань та власного капіталу
4740981
3216936

Затверджено до випуску та підписано


" 15 " жовтня 2015 року
Голова Правління              Людвик К.А.
Гальчевська Л.Д.
Тел. 351 79 09
Головний бухгалтер          Швецова С.М.
 

Служба підтримки платіжних карток і грошових переказів АТ «МІБ»
Тел.:     0 44 351 79 59
0 44 364 74 99
Email:   cardsbusiness@ii-bank.com.ua

Курси обміну валют в касах Головного банку станом на:
09:00 годин 05.03.2021
  Валюта   купівля     продаж  
  USD 27,600 27,800
  EUR 32,800 33,450
  GBP 38,000 39,000
  CHF 29,600 30,600
  RUR 0,310 0,390
  НБУ
  USD 27,7564
  EUR 33,4062
  GBP 38,7160
  CHF 30,0475
  RUR 0,3766
Динаміка Архів

[+] Курси продажу банкiвських металiв