Про Банк
Керівництво
Структура власності Банку
Банки-кореспонденти
Членство в українських та міжнародних організаціях
Реквізити
Звітність
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Презентація Банку
Рейтинг
Інформація про емітента
Послуги
Новини та прес-релізи
Інформація про систему гарантування вкладів
Кар’єра
Відділення Банку
Мережа банкоматів
Контактна інформація


Visa offers Преміальні послуги і знижки Visa
Миттєвий переказ з картки на картку
communal Оплата комунальних послуг
Депозити корпоративним клієнтам
Депозити фізичним особам
Оренда індивідуальних сейфів

Партнери банку

SWIFT, Асоціація «УкрСВІФТ»
Державна іпотечна установа

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"


Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід

(Звіт про фінансові результати)

за ІІ квартал 2015 року

(тис. грн.)

Найменування статті
Звітний період
Попередній період
за поточний квартал
за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року
за відповідний квартал попереднього року
за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року
1
2
3
4
5
Процентні доходи
104940
194682
55981
106137
Процентні витрати
(66235)
(119170)
(30367)
(60565)
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)
38705
75512
25614
45572
Комісійні доходи
13148
59653
7596
13568
Комісійні витрати
(2197)
(4262)
(1296)
(2463)
Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку
(358)
1787
282
(7002)
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості
-
-
-
-
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки
-
24
2399
(29948)
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж
-
-
-
-
Результат від операцій з іноземною валютою
9435
(12537)
8849
(5774)
Результат від переоцінки іноземної валюти
(7997)
16746
(2196)
51614
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості
-
-
-
-
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова
-
-
-
-
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова
-
-
-
-
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках*
(12428)
(67302)
(13862)
(28314)
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів
(8783)
(8802)
(11)
(10)
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж
-
-
-
-
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення
-
-
-
-
Відрахування до резервів за зобов'язаннями
(358)
(245)
(53)
(58)
Інші операційні доходи
540
1018
396
14844
Адміністративні та інші операційні витрати
(23919)
(48542)
(22564)
(42412)
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній
-
-
-
-
Прибуток/(збиток) до оподаткування
5788
13050
5154
9617
Витрати на податок на прибуток
(970)
(2605)
(1220)
(2070)
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває
4818
10445
3934
7547
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
-
-
-
-
Прибуток/(збиток)
4818
10445
3934
7547
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж
-
-
-
-
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів
-
-
-
-
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків
-
-
-
-
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії
-
-
-
-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом
-
-
-
-
Інший сукупний дохід після оподаткування
-
-
-
-
Усього сукупного доходу
4818
10445
3934
7547
 
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:
-
-
-
-
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.
54,01
115,10
43,35
83,16
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.
54,01
115,10
43,35
83,16
 
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:
-
-
-
-
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.
-
-
-
-
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.
-
-
-
-
 
Прибуток/(збиток) на акцію за квартал:
-
-
-
-
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.
54,01
115,10
43,35
83,16
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.
54,01
115,10
43,35
83,16
* дані показників поточного періоду відкориговано відповідно до вимог МСФЗ

Затверджено до випуску та підписано


" 15 " липня 2015 року
Голова Правління              Людвик К.А.
Гальчевська Л.Д.
Тел. 351 79 09
Головний бухгалтер          Швецова С.М.
 

Служба підтримки платіжних карток і грошових переказів АТ «МІБ»
Тел.:     0 44 351 79 59
0 44 364 74 99
Email:   cardsbusiness@ii-bank.com.ua

Курси обміну валют в касах Головного банку станом на:
09:00 годин 26.05.2020
  Валюта   купівля     продаж  
  USD 26,880 27,000
  EUR 29,300 29,700
  GBP 31,900 33,300
  CHF 26,800 28,000
  RUR 0,300 0,380
  НБУ
  USD 26,8742
  EUR 29,3157
  GBP 32,7570
  CHF 27,6783
  RUR 0,3745
Динаміка Архів

[+] Курси продажу банкiвських металiв