Про Банк
Керівництво
Структура власності Банку
Банки-кореспонденти
Членство в українських та міжнародних організаціях
Реквізити
Звітність
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Презентація Банку
Рейтинг
Інформація про емітента
Послуги
Новини та прес-релізи
Інформація про систему гарантування вкладів
Кар’єра
Відділення Банку
Мережа банкоматів
Контактна інформація


Visa offers Преміальні послуги і знижки Visa
Миттєвий переказ з картки на картку
communal Оплата комунальних послуг
Депозити корпоративним клієнтам
Депозити фізичним особам
Оренда індивідуальних сейфів

Партнери банку

SWIFT, Асоціація «УкрСВІФТ»
Державна іпотечна установа

Звіт про фінансовий стан (Баланс)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"


Звіт про фінансовий стан (Баланс)

за ІІ квартал 2015 року

(тис. грн.)

Найменування статті
Звітний період
Попередній період
1
2
3
АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти
1781549
1115508
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку
-
-
Торгові цінні папери
19134
20784
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток
-
5905
Кошти в інших банках, у т. ч.:
81113
167280
в іноземній валюті
15971
45013
резерви під знецінення коштів в інших банках
(6599)
(8208)
Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.:
2280198
1728624
кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.:
2245092
1697642
в іноземній валюті
1598689
1208759
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів
(196105)
(118920)
кредити та заборгованість фізичних осіб, у т. ч.:
35106
30982
в іноземній валюті
1169
891
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів
(5406)
(4930)
Цінні папери в портфелі банку на продаж, у т. ч.:
-
-
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж
-
-
Цінні папери в портфелі банку до погашення, у т. ч.:
321149
90030
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення
-
-
Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії
5822
-
Інвестиційна нерухомість
4030
4081
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток
2844
-
Відстрочений податковий актив
1021
964
Основні засоби та нематеріальні активи
14924
13703
Інші фінансові активи, у т. ч.:
55919
7720
резерви під інші фінансові активи
(8974)
(8945)
Інші активи, у т. ч.:
3992
3699
резерви під інші активи
(55)
(32)
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття
58638
58638
Усього активів, у т. ч.:
4630333
3216936
в іноземній валюті
3221356
2061633
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків, у т. ч.:
1
10010
в іноземній валюті
-
8
Кошти клієнтів, у т. ч.:
4199669
2851526
кошти юридичних осіб, у т. ч.:
2871407
1633052
в іноземній валюті
1884815
1088125
кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.:
928841
1000745
в іноземній валюті
608354
728629
кошти фізичних осіб, у т. ч.:
1328262
1218474
в іноземній валюті
1128560
830833
кошти фізичних осіб на вимогу, у т. ч.:
565051
401768
в іноземній валюті
508735
187204
Боргові цінні папери, емітовані банком, у т. ч.:
-
-
в іноземній валюті
-
-
Інші залучені кошти
-
-
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток
2611
3225
Відстрочені податкові зобов'язання
-
-
Резерви за зобов'язаннями
361
116
Інші фінансові зобов'язання
7252
7932
Інші зобов'язання
11207
10115
Субординований борг
259450
194733
Зобов'язання групи вибуття
-
-
Усього зобов'язань, у т. ч.:
4480551
3077657
в іноземній валюті
3274424
2114574
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал
136307
121424
Емісійні різниці
-
-
Незареєстровані внески до статутного капіталу
-
-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
10941
16106
Резервні та інші фонди банку
2534
1749
Резерви переоцінки
-
-
Усього власного капіталу
149782
139279
Усього зобов'язань та власного капіталу
4630333
3216936

Затверджено до випуску та підписано


" 15 " липня 2015 року
Голова Правління              Людвик К.А.
Гальчевська Л.Д.
Тел. 351 79 09
Головний бухгалтер          Швецова С.М.
 

Служба підтримки платіжних карток і грошових переказів АТ «МІБ»
Тел.:     0 44 351 79 59
0 44 364 74 99
Email:   cardsbusiness@ii-bank.com.ua

Курси обміну валют в касах Головного банку станом на:
09:00 годин 09.07.2020
  Валюта   купівля     продаж  
  USD 26,850 27,050
  EUR 30,100 30,700
  GBP 32,800 34,150
  CHF 26,800 28,850
  RUR 0,310 0,390
  НБУ
  USD 26,9514
  EUR 30,4295
  GBP 33,8321
  CHF 28,6321
  RUR 0,3783
Динаміка Архів

[+] Курси продажу банкiвських металiв