Про Банк
Керівництво
Структура власності Банку
Банки-кореспонденти
Членство в українських та міжнародних організаціях
Реквізити
Звітність
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Презентація Банку
Рейтинг
Інформація про емітента
Послуги
Новини та прес-релізи
Інформація про систему гарантування вкладів
Кар’єра
Захист персональних даних
Відділення Банку
Мережа банкоматів
Контактна інформація
Звернення громадян


Visa offers Преміальні послуги і знижки Visa
Миттєвий переказ з картки на картку
communal Оплата комунальних послуг
Депозити корпоративним клієнтам
Депозити фізичним особам
Оренда індивідуальних сейфів

Партнери банку

SWIFT, Асоціація «УкрСВІФТ»
Державна іпотечна установа

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"


Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід

(Звіт про фінансові результати)

за І квартал 2015 року

(тис. грн.)

Найменування статті
Звітний період
Попередній період
за поточний квартал
за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року
за відповідний квартал попереднього року
за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року
1
2
3
4
5
Процентні доходи
89742
89742
50156
50156
Процентні витрати
(52935)
(52935)
(30198)
(30198)
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)
36807
36807
19958
19958
Комісійні доходи
46505
46505
5972
5972
Комісійні витрати
(2065)
(2065)
(1168)
(1168)
Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку
2146
2146
(7284)
(7284)
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості
-
-
-
-
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки
24
24
(32347)
(32347)
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж
-
-
-
-
Результат від операцій з іноземною валютою
(21972)
(21972)
(14623)
(14623)
Результат від переоцінки іноземної валюти
24744
24744
53811
53811
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості
-
-
-
-
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова
-
-
-
-
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова
-
-
-
-
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках
(54874)
(54874)
(14452)
(14452)
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів
(19)
(19)
1
1
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж
-
-
-
-
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення
-
-
-
-
Відрахування до резервів за зобов'язаннями
113
113
(5)
(5)
Інші операційні доходи
477
477
14448
14448
Адміністративні та інші операційні витрати
(24623)
(24623)
(19848)
(19848)
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній
-
-
-
-
Прибуток/(збиток) до оподаткування
7262
7262
4463
4463
Витрати на податок на прибуток
(1635)
(1635)
(850)
(850)
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває
5627
5627
3613
3613
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
-
-
-
-
Прибуток/(збиток)
5627
5627
3613
3613
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж
-
-
-
-
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів
-
-
-
-
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків
-
-
-
-
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії
-
-
-
-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом
-
-
-
-
Інший сукупний дохід після оподаткування
-
-
-
-
Усього сукупного доходу
5627
5627
3613
3613
 
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:
-
-
-
-
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.
61,09
61,09
39,81
39,81
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.
61,09
61,09
39,81
39,81
 
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:
-
-
-
-
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.
-
-
-
-
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.
-
-
-
-
 
Прибуток/(збиток) на акцію за квартал:
-
-
-
-
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.
61,09
61,09
39,81
39,81
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.
61,09
61,09
39,81
39,81

Затверджено до випуску та підписано


" 15 " квітня 2015 року
Голова Правління              Людвик К.А.
Гальчевська Л.Д.
Тел. 351 79 09
Головний бухгалтер          Швецова С.М.
 

Служба підтримки платіжних карток і грошових переказів АТ «МІБ»
Тел.:     0 44 351 79 59
0 44 364 74 99
Email:   cardsbusiness@ii-bank.com.ua

Курси обміну валют в касах Головного банку станом на:
09:00 годин 05.03.2021
  Валюта   купівля     продаж  
  USD 27,600 27,800
  EUR 32,800 33,450
  GBP 38,000 39,000
  CHF 29,600 30,600
  RUR 0,310 0,390
  НБУ
  USD 27,7564
  EUR 33,4062
  GBP 38,7160
  CHF 30,0475
  RUR 0,3766
Динаміка Архів

[+] Курси продажу банкiвських металiв