Про Банк
Керівництво
Структура власності Банку
Банки-кореспонденти
Членство в українських та міжнародних організаціях
Реквізити
Звітність
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Презентація Банку
Рейтинг
Інформація про емітента
Послуги
Новини та прес-релізи
Інформація про систему гарантування вкладів
Кар’єра
Відділення Банку
Мережа банкоматів
Контактна інформація


Visa offers Преміальні послуги і знижки Visa
Миттєвий переказ з картки на картку
communal Оплата комунальних послуг
Депозити корпоративним клієнтам
Депозити фізичним особам
Оренда індивідуальних сейфів

Партнери банку

SWIFT, Асоціація «УкрСВІФТ»
Державна іпотечна установа

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"


Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід

(Звіт про фінансові результати)

за ІІІ квартал 2012 року

(тис. грн.)

Найменування статті
Звітний період
Попередній період
за поточний квартал
за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року
за відповідний квартал попереднього року
за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року
1
2
3
4
5
Процентні доходи
37646
110392
26777
71857
Процентні витрати
(23126)
(74563)
(22248)
(54777)
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)
14520
35829
4529
17080
Комісійні доходи
5678
16498
5563
13477
Комісійні витрати
(921)
(2423)
(860)
(2386)
Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку
3343
5087
(145)
(126)
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості
-
-
-
-
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки
-
-
-
-
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж
-
-
-
(23)
Результат від операцій з іноземною валютою
(2508)
(2687)
1405
3003
Результат від переоцінки іноземної валюти
1506
3235
(311)
(246)
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості
-
-
-
-
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова
-
-
-
-
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова
-
-
-
-
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках
(7651)
(12898)
927
2254
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів
-
-
-
5
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж
-
-
-
-
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення
-
-
-
-
Відрахування до резервів за зобов'язаннями
47
(13)
-
39
Інші операційні доходи
153
626
334
768
Адміністративні та інші операційні витрати
(12492)
(39889)
(9728)
(29088)
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній
-
-
-
-
Прибуток/(збиток) до оподаткування
1675
3365
1714
4757
Витрати на податок на прибуток
(137)
(613)
(332)
(513)
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває
1538
2752
1382
4244
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
-
-
-
-
Прибуток/(збиток)
1538
2752
1382
4244
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж
558
553
63
(160)
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів
-
-
-
-
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків
-
-
-
-
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії
-
-
-
-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом
-
7
-
-
Інший сукупний дохід після оподаткування
558
560
63
(160)
Усього сукупного доходу
2096
3312
1445
4084
 
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:
-
-
-
-
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.
16,95
30,53
18,25
74,92
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.
16,95
30,53
18,25
74,92
 
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:
-
-
-
-
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.
-
-
-
-
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.
-
-
-
-
 
Прибуток/(збиток) на акцію за квартал:
-
-
-
-
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.
16,95
30,53
18,25
74,92
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.
16,95
30,53
18,25
74,92

Затверджено до випуску та підписано


" 12 " жовтня 2012 року
Голова Правління                        Людвик К.А.
Яцинюк Л.Д.
Тел. 351 79 09
В.о.Головного бухгалтера          Севериненко Н.П.
 

Служба підтримки платіжних карток і грошових переказів АТ «МІБ»
Тел.:     0 44 351 79 59
0 44 364 74 99
Email:   cardsbusiness@ii-bank.com.ua

Курси обміну валют в касах Головного банку станом на:
09:00 годин 03.07.2020
  Валюта   купівля     продаж  
  USD 26,950 27,150
  EUR 29,950 30,600
  GBP 32,500 34,000
  CHF 26,800 28,800
  RUR 0,320 0,390
  НБУ
  USD 27,1801
  EUR 30,6592
  GBP 34,0050
  CHF 28,7971
  RUR 0,3859
Динаміка Архів

[+] Курси продажу банкiвських металiв