О банке
Руководство
Структура собственности Банка
Банки-корреспонденты
Членство в украинских и международных организациях
Реквизиты
Отчетность
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Презентация Банка
Рейтинг
Информация об эмитенте
Услуги
Новости и пресс-релизы
Информация о системе гарантирования вкладов
Карьера
Отделения Банка
Сеть банкоматов
Контактная информация


Visa offers Премиальные услуги и скидки Visa
Мгновенный перевод с карты на карту
communal Оплата коммунальных услуг
Депозиты корпоративным клиентам
Депозиты физическим лицам
Аренда индивидуальных сейфов

Партнеры банка

S.W.I.F.T., Ассоциация «УкрСВІФТ»
Государственное ипотечное учреждение

Отчетность

Баланс за третій квартал 2008 року

Рядок
Найменування статті
На звітну дату поточного кварталу
На кінець попереднього фінансового року
  АКТИВИ

1

Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку
1 851
-

2

Цінні папери, що рефінансуються Національним банком України
-
-

2.1.

Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України
-
-

2.2.

Резерви у відсотках до активу
0
0

3

Кошти в інших банках
38 416
-

3.1.

Резерви під заборгованість інших банків
(190)
-

3.2.

Резерви у відсотках до активу
0
0

4

Цінні папери в торговому портфелі банку
-
-

5

Цінні папери в портфелі банку на продаж
26 403
-

5.1.

Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж
-
-

5.2.

Резерви у відсотках до активу
0
0

6

Кредити, що надані:
34 424
-

6.1.

Юридичним особам
22 930
-

6.2.

Фізичним особам
11 494
-

6.3.

Резерви під заборгованість за кредитами
(38)
-

6.4.

Резерви у відсотках до активу
0
0

7

Цінні папери, що утримуються до погашення
-
-

7.1.

Резерви під знецінення цінних паперів, що утримуються до погашення
-
-

7.2.

Резерви у відсотках до активу
0
0

8

Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії
-
-

9

Основні засоби
4 535
-

10

Нематеріальні активи
631
-

11

Нараховані доходи до отримання:
693
-

11.1.

У тому числі прострочені нараховані доходи
-
-

11.2.

У тому числі сумнівні нараховані доходи
-
-

11.3.

Резерви під заборгованість за нарахованими доходами
-
-

11.4.

Резерви у відсотках до активу
0
0

12

Відстрочений податковий актив
-
-

13

Інші активи
317
-

13.1.

Резерви під інші активи
(1)
-

13.2.

Резерви у відсотках до активу
1
0

14

Довгострокові активи, призначені для продажу
-
-

14.1.

Резерви під зменшення корисності інвестицій в асоційовані і дочірні компанії, що утримуються з метою продажу
-
-

14.2.

Резерви у відсотках до активу
0
0

15

Усього активів
107 041
0
  ЗОБОВ`ЯЗАННЯ

16

Кошти банків
19 043
-

17

Кошти юридичних осіб
9 220
-

18

Кошти фізичних осіб
5 040
-

19

Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком
-
-

20

Боргові цінні папери, емітовані банком
-
-

21

Нараховані витрати, що мають бути сплачені
1 271
-

22

Відстрочені податкові зобов'язання
-
-

23

Інші зобов'язання
297
-

24

Усього зобов`язань
34 871
-
  ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

25

Статутний капітал
75 750
-

26

Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)
-
-

27

Емісійні різниці
-
-

28

Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку
-
-

29

Резерви переоцінки основних засобів, у тому числі:
-
-

29.1.

Резерви переоцінки нерухомості
-
-

29.2.

Резерви переоцінки нематеріальних активів
-
-

30

Резерви переоцінки цінних паперів
(99)
-

31

Прибуток/Збиток минулих років
-
-

32

Прибуток/Збиток поточного року
(3 481)
-

33

Усього власного капіталу
72 170
-

34

Усього пасивів
107 041
-

Голова Правління       Врід Герд
Головний бухгалтер   Васильєва Тетяна Юріївна
 

Служба поддержки платежных карточек и денежных переводов АО «МИБ»
Тел.:     0 44 351 79 59
0 44 364 74 99
Email:   cardsbusiness@ii-bank.com.ua

Курсы обмена валют в кассах Главного банка по состоянию на:
09:00 часов 19.07.2019
  Валюта   покупка     продажа  
  USD 25,700 25,900
  EUR 28,800 29,350
  GBP 31,800 32,450
  CHF 25,000 26,500
  RUR 0,360 0,430
  НБУ
  USD 26,0300
  EUR 29,1953
  GBP 32,4923
  CHF 26,3877
  RUR 0,4143
Динамика Архив

[+] Курсы продажи банковских металлов