Про Банк
Керівництво
Структура власності Банку
Банки-кореспонденти
Членство в українських та міжнародних організаціях
Реквізити
Звітність
Презентація Банку
Рейтинг
Інформація про емітента
Корпоративна документація
Загальні збори акціонерів
Особлива інформація
Послуги
Новини та прес-релізи
Інформація про систему гарантування вкладів
Кар’єра
Відділення Банку
Мережа банкоматів
Контактна інформація


Visa offers Преміальні послуги і знижки Visa
Миттєвий переказ з картки на картку
communal Оплата комунальних послуг
Депозити корпоративним клієнтам
Депозити фізичним особам
Оренда індивідуальних сейфів

Партнери банку

SWIFT, Асоціація «УкрСВІФТ»
Державна іпотечна установа

Загальні збори акціонерів 18.04.2018

Шановний акціонере!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Лаврська,16) повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 18 квітня 2018 року о 11 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 29-а, 4 поверх, зал засідань (б/н).

Проект порядку денного Загальних зборів акціонерів:
(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Обрання лічильної комісії.
Проект рішення:
обрати лічильну комісію у кількості двох осіб та у складі:
Лисиці Л.В., Духненко К.А.

2. Про розгляд звіту Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
Проект рішення:
у зв’язку із відсутністю потреби не вживати заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
Визнати роботу Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» у звітному періоді задовільною.

3. Про розгляд висновків аудиторської фірми за наслідками перевірки фінансової звітності та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» в 2017 р.
Проект рішення:
у зв’язку із відсутністю потреби не вживати заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми ТОВ "АФ "ПКФ Аудит-фінанси", зроблених за наслідками перевірки фінансової звітності та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» в 2017 році.
Зміцнювати позитивні тенденції розвитку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», що сформувалися протягом періоду його діяльності.

4. Про затвердження річного звіту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2017 рік.
Проект рішення:
затвердити річні результати діяльності (річний звіт) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2017 рік, що відображені у Річній фінансовій звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2017 рік та в Консолідованій річній фінансовій звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2017 рік.

5. Про розподіл прибутку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2017 рік та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу.
Проект рішення:
затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2017 рік, що залишається в розпорядженні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» після сплати податків та інших обов’язкових платежів, у сумі 75 777 579 (сімдесят п’ять мільйонів сімсот сімдесят сім тисяч п’ятсот сімдесят дев’ять) гривень 52 коп.,
а саме:
- частину прибутку у розмірі 3 788 878 (три мільйони сімсот вісімдесят вісім тисяч вісімсот сімдесят вісім) гривень 98 коп. направити на формування резервного фонду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (балансовий рахунок 5021 «Резервні фонди»);
- частину прибутку у розмірі 71 964 750 (сімдесят один мільйон дев’ятсот шістдесят чотири тисячі сімсот п’ятдесят) гривень 00 коп. направити на збільшення статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»;
- частину прибутку у розмірі 23 950 (двадцять три тисячі дев’ятсот п’ятдесят) гривень 54 коп. не розподіляти (зарахувати на балансовий рахунок 5030 «Нерозподілені прибутки минулих років»).
Виплату дивідендів акціонерам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» не здійснювати.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

6. Про збільшення статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку.
Проект рішення:
збільшити розмір статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на суму 71 964 750 (сімдесят один мільйон дев’ятсот шістдесят чотири тисячі сімсот п’ятдесят) гривень 00 коп. до 274 065 000 (двісті сімдесят чотири мільйони шістдесят п’ять тисяч) грн. 00 коп. шляхом підвищення номінальної вартості акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» до 3020 (три тисячі двадцять) грн. 00 коп. кожна за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку у розмірі 71 964 750 (сімдесят один мільйон дев’ятсот шістдесят чотири тисячі сімсот п’ятдесят) гривень 00 коп.

7. Про випуск акцій нової номінальної вартості.
Проект рішення:
затвердити рішення про випуск акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» нової номінальної вартості.

8. Призначення уповноваженого органу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», якому надаються повноваження щодо:
- персонального повідомлення акціонерів про прийняті Загальними зборами рішення та проводити дії щодо випуску акцій нової номінальної вартості;
- проведення дій щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» належних їм акцій.
Проект рішення:
призначити Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» органом, який уповноважений на:
- здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті Загальними зборами рішення та проводити дії щодо випуску акцій нової номінальної вартості;
- проведення дій щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» належних їм акцій.

9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
Проект рішення:
припинити повноваження Голови Наглядової ради Сича Володимира Анатолійовича;
припинити повноваження Заступника голови Наглядової ради Коваленко Ганни Миколаївни;
припинити повноваження члена Наглядової ради Артюшенко Андрія Анатолійовича;
припинити повноваження члена Наглядової ради Амер Олени Володимирівни;
припинити повноваження члена Наглядової ради Дзюби Віталія Васильовича.

10. Про обрання членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

11. Про затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
Проект рішення:
Затвердити наступні умови трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»:
- строк трудового договору – до припинення повноважень члена Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»;
- оплата праці – згідно затвердженого Загальними зборами акціонерів кошторису та штатного розпису ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»;
- права та обов’язки, відповідальність сторін – згідно чинного законодавства України, Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» та локальним актам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
Затвердити кошторис витрат на оплату праці членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
Уповноважити Голову Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» Людвика К.А. підписати з Головою та іншими членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» трудові договори на умовах, що затверджені Загальними зборами акціонерів.

12. Про зміну типу та найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
Проект рішення:
Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
Змінити найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК".

13. Про внесення змін до статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
Проект рішення:
затвердити зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», виклавши його в новій редакції.
Доручити Голові Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» Людвику Костянтину Анатолійовичу підписати нову редакцію Статуту.
Правлінню АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» здійснити дії щодо реєстрації нової редакції Статуту відповідно до чинного законодавства України.

14. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
Проект рішення:
Затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», виклавши його в новій редакції.

15. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
Проект рішення:
Затвердити зміни до Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», виклавши його в новій редакції.

16. Про внесення змін до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
Проект рішення:
Затвердити зміни до Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», виклавши його в новій редакції.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*
Найменування показника
період
звітний
попередній
Усього активів
8 913 774
6 892 808
Основні засоби
14 566
14 239
Вкладення в цінні папери (в усіх портфелях)
3 907 404
2 284 762
Кредити, що надані юридичним і фізичним особам
1 987 276
2 120 341
Кошти в інших банках
2 551 707
2 092 821
Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку
391 068
319 861
Нерозподілений прибуток минулих років
54
39
Власний капітал
283 908
208 130
Статутний капітал
202 100
161 626
Кошти клієнтів
8 247 222
6 366 980
Кошти банків
63 930
15 486
Чистий прибуток (збиток)
75 778
42 620
Середньорічна кількість акцій в обігу (шт.)
90 750
90 750
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
-
-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
-
-
Середньооблікова чисельність працівників (осіб) за період
251
250
* Дані за звітний період наведені зі звітності станом на 31 грудня 2017 р.
Статті фінансових активів представлені за вирахуванням резервів.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах відбудеться 18 квітня 2018 року з 10 год. 30 хв. до 11 години 00 хв. за адресою проведення Загальних зборів акціонерів.
Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, є 12 квітня 2018 року (24 година).
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів, загальна кількість акцій становить 90 750 простих акцій, в т.ч. 90 750 голосуючих акцій.
До дати проведення Загальних зборів акціонерів акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, що є необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами можливе в робочі дні, з 09-00 до 18-00 год. (обідня перерва з 13-00-14-00 год.) за адресою місцезнаходження ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»: м.Київ, 01015, вул. Лаврська,16, відділ кастодіальних послуг, відповідальна особа за ознайомлення з матеріалами зборів Л.Лисиця, тел. для довідок: 351 79 19, 351 79 00.
В день проведення Загальних зборів акціонерів ознайомлення акціонерів та їх представників з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення Загальних зборів акціонерів. З інформацією щодо проектів рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, можна ознайомитись за адресою власного веб-сайту товариства: www.ii-bank.com.ua
До початку Загальних зборів акціонерів акціонер має право отримувати від товариства письмові відповіді на письмові запитання акціонера щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів та порядку денного Загальних зборів акціонерів.
Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, вносяться відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради незалежного директора.
Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.
Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складеного в порядку, передбаченому законодавством. Для реєстрації з метою участі у Загальних зборах акціонерів акціонер/представник акціонера повинні надати документ, який ідентифікує особу акціонера/представника акціонера, а представник акціонера – також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах.
Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах акціонерів представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.
Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерів. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Наглядова рада ПАТ «МІБ»

 

Відділ кастодіальних послуг
Тел.:     0 44 351 79 19
Email:   Lyudmila.Lisitsa@ii-bank.com.ua

Курси обміну валют в касах Головного банку станом на:
09:00 годин 12.08.2020
  Валюта   купівля     продаж  
  USD 27,450 27,640
  EUR 32,000 32,600
  GBP 34,100 36,250
  CHF 28,000 30,300
  RUR 0,300 0,390
  НБУ
  USD 27,5982
  EUR 32,5562
  GBP 36,2116
  CHF 30,2911
  RUR 0,3794
Динаміка Архів

[+] Курси продажу банкiвських металiв